Článek ze serveru:  http://www.sopotnice.eu

Z kategorie:  ...dějiny obce


Titul článku:  Dějiny Litické části Sopotnice

V roce 1304 se majitelem té části Sopotnice, která byla připojena k litickému panství, stal český král Václav II. Ale již v roce 1316 další český král Jan Lucemburský litické panství dal do zástavy Jindřichovi z Lipé, od kterého Litice vykoupil v roce 1333 mladý kralevic Karel. Ale již v polovině 14.stol. i Karel panství zastavil rodu Lichtenburků(V roce 1353 Jindřich z Lichtenburka, 1361 Jan z Lichtenburka). Za Jana z Lichtenburka se v roce 1365 poprvé výslovně připomíná polovina Sopotnice jako součást panství litického. Někdy na zlomu 60. a 70.let 14 stol. přešla zástavní práva k litickému panství na význačného pána doby předhusitské, Bočka z Kunštátu. Boček se jako držitel litického panství připomíná poprvé v roce 1371 a to v souvislosti se sopotnickým kostelem. Tehdy totiž jako patron sopotnického kostela sem dosazoval nového faráře Bartoloměje z Bydžova. Jako patron sopotnického kostela se Boček připomíná až do roku 1396. Potom jako majitel litické části Sopotnice následoval Bočkův syn Viktorin z Kunštátu a po jeho smrti v roce 1427 Viktorinův syn Jiří z Poděbrad a Kunštátu, pozdější český král. Ten pak v roce 1454 získal i potštejnskou část Sopotnice.

Osobnostmi těchto majitelů se obyvatelé Sopotnice dostali do kontaktu s velkým sociálně-náboženským hnutím na počátku 15.stol., s husitstvím i s dobou, která následovala po jeho porážce. Viktorín se přiklonil k husitství a zůstával věren husitství, i když mnozí hustitští feudálové ze strachu před pokračující revolucí se začínají stavět proti husitství a hledat dohodu s jeho odpůrci. Viktorín byl osobním přítelem Jan Žižky a byl u něho též 11. října 1424, když Žižka umíral. Viktorinův syn Jiří potom vynikl v době bojů mezi husitským a kališnickým panstvem po skončení husitské revoluce a v roce 1458 byl jednomyslně představitel obou skupin šlechty zvolen za krále. Žel, zprávy o tom, jak husitství přímo ovlivňovalo život sopotnických poddaných, zda někteří z nich bojovali v husitském vojsku, jaký ohlas měla v Sopotnici vznikající Jednota bratrská, zcela chybějí.

Autorem článku je pan Dr. František Musil CSc. z Ústí nad Orlicí a publikoval jej v roce 1978 ve sborníku vydaném místním národním výborem, ku příležitosti stého výročí postavení budovy školy v naší obci.

Vložil: LTX   Dne: 26.09.2006   Čas: 14:40:38